Περιεχόμενα

1 Εισαγωγή 3
1.1 Σκοπός 4
1.2 Πεδίο Εφαρμογής 4
1.3 Έγκριση και Αναθεώρηση Πολιτικής 5
2 Είδη Καταγγελιών και προβλεπόμενη διαδικασία διαχείρισης τους 7
2.1 Άτυπη καταγγελία 7
2.2 Επίσημη καταγγελία 7
2.2.1 Αρμόδια Όργανα 8
2.2.2 Υποβολή Επίσημων Καταγγελιών 9
3 Διαδικασία Διερεύνησης Καταγγελιών 11
3.1 Διερεύνηση καταγγελιών 11
3.2 Προστασία ατόμων που υποβάλλουν καταγγελία αλλά και ατόμων που περιλαμβάνονται σε καταγγελίες 12
3.3 Αναφορά πράξεων που συνιστούν αντίποινα 13
3.4 Συνέπειες επί διαπίστωσης απαράδεκτων συμπεριφορών ή παραβάσεων 13
3.5 Κακόβουλες καταγγελίες 14
4 Εμπιστευτικότητα – Ανωνυμία 15
5 Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 16
6 Ενημέρωση για την Πολιτική Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών – Συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές 17

Εισαγωγή

H ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε προσώπου στην εργασία χωρίς βία και παρενόχληση, αποτελεί δέσμευση και προτεραιότητα για την ΚΛΕΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «ΚΛΕΒΑ»).

Προς την κατεύθυνση αυτή και, προκειμένου να υλοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η δέσμευση της ΚΛΕΒΑ για την αντιμετώπιση και – τελικά – την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, η ΚΛΕΒΑ θέτει σε εφαρμογή την παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών για Περιστατικά Βίας και Παρενόχλησης, με την οποία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την καλόπιστη αναφορά περιστατικού ή περιστατικών βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Γενικά, η ΚΛΕΒΑ ενθαρρύνει όλους όσοι περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής (βλ. παράγραφο 1.2) να αναφέρουν κάθε μορφής βία και παρενόχληση που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτή είτε προκύπτει από αυτή, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης, αμέσως μόλις υποπέσει στην αντίληψή τους. Οι εν λόγω αναφορές μπορούν να γίνονται επώνυμα μέσω των θεσπισθέντων Διαύλων Εσωτερικών Καταγγελιών (βλ. παράγραφο 2).

Αντίστοιχα, η ΚΛΕΒΑ δεσμεύεται, τόσο μέσα από την παρούσα Πολιτική όσο και μέσω των λοιπών διαδικασιών της, στη διασφάλιση της πλήρους εμπιστευτικότητας και προστασίας του καταγγέλλοντος. Όλες οι καταγγελίες θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και θα διερευνώνται με πλήρη αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία. Η ΚΛΕΒΑ διαβεβαιώνει ότι όσοι προβαίνουν σε καταγγελίες θα προστατεύονται από τυχόν αντίποινα, καθώς και ότι τα προσωπικά δεδομένα όλων των εμπλεκομένων μερών θα προστατεύονται μέσω της εφαρμογής των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι, για την εκπόνηση και αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 190 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4808/2021, καθώς και οι διατάξεις του Μέρους ΙΙ (άρθρα 3 – 23) του Ν. 4808/2021, περί υιοθέτησης μέτρων και ρυθμίσεων για την παρενόχληση και τη βία στην εργασία.

1.1  Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι:

 • να οριστούν οι αρχές και το πλαίσιο διαχείρισης από την ΚΛΕΒΑ εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και σε χώρους που σχετίζονται με εταιρικές συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις συνδεόμενες με την εργασία, είτε στις εγκαταστάσεις της ΚΛΕΒΑ είτε εκτός, στο πλαίσιο εφαρμογής και της Πολιτικής κατά της Βίας και της Παρενόχλησης της ΚΛΕΒΑ,
 • να ενθαρρυνθούν όλοι όσοι περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής (βλ. παράγραφο 1.2) να προβαίνουν σε καταγγελίες σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή τους ή υποστούν οι ίδιοι οποιασδήποτε μορφής βία και παρενόχληση που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτή είτε προκύπτει από αυτή, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης,
 • να υπάρξει διαβεβαίωση ότι η διαχείριση από την ΚΛΕΒΑ των εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης αλλά και η διερεύνηση των σχετικών περιστατικών θα γίνεται με πλήρη αντικειμενικότητα και εμπιστευτικότητα,
 • να υπάρξει διαβεβαίωση ότι τα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκομένων μερών θα προστατεύονται και
 • ότι όσοι προβαίνουν σε εσωτερικές καταγγελίες θα προστατεύονται από τυχόν αντίποινα.

1.2  Πεδίο Εφαρμογής

Στην παρούσα Πολιτική υπάγεται:

 • το σύνολο των προσώπων τα οποία παρέχουν στην ΚΛΕΒΑ υπηρεσίες βάσει σύμβασης ή σχέσης εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής,
 • τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου,
 • οι παρέχοντες υπηρεσίες στην ΚΛΕΒΑ με συμβάσεις έμμισθης εντολής, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, προσωρινής ή πλήρους απασχόλησης,
 • οι πρακτικώς ασκούμενοι και μαθητευόμενοι στην ΚΛΕΒΑ,
 • οι υποψήφιοι εργαζόμενοι στην ΚΛΕΒΑ,
 • οι εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εργασίας με την ΚΛΕΒΑ έχει λήξει,
 • οι εργαζόμενοι τρίτων εταιρειών, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους χώρους της ΚΛΕΒΑ σε εκπλήρωση σύμβασης έργου που έχει συνάψει η τελευταία με τον εργοδότη τους.

1.3   Έγκριση και Αναθεώρηση Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική εγκρίνεται και αναθεωρείται με απόφαση του νόμιμου εκπροσώπου της ΚΛΕΒΑ, έπειτα από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πριν την έγκριση της αλλά και την έγκριση οποιασδήποτε μεταβολής της, η παρούσα Πολιτική υπόκειται σε ενημέρωση των εργαζομένων για την επικείμενη κατάρτιση και ανάρτηση του σχεδίου πολιτικής στον χώρο εργασίας, προκειμένου να λάβει απόψεις, κατά τα οριζόμενα από τον Ν. 4808 / 2021.

2. Eίδη Καταγγελιών και προβλεπόμενη διαδικασία διαχείρισης τους

Οι καταγγελίες διακρίνονται σε άτυπες και επίσημες.

2.1 Άτυπη καταγγελία

Άτυπη καταγγελία μπορεί να υποβληθεί προφορικά μόνο από τον παθόντα περιστατικού βίας ή/και παρενόχλησης και αφορά, κατά την κρίση του καταγγέλλοντος, περιστατικά ήσσονος σημασίας τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν με συζήτηση ή/και προφορικές συστάσεις προς το δράστη. Η καταγγελία υποβάλλεται αποκλειστικά στον/στην Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών  (βλ. παράγραφο 2.2.1), ο οποίος είναι αρμόδιος να ερευνήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό, να καλέσει το δράστη ή και άλλα πρόσωπα προκειμένου να διακριβώσει τα πραγματικά περιστατικά και να απευθύνει σχετικές συστάσεις. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών  (βλ. παράγραφο 2.2.1) (εναλλακτικά):

 • κρίνει ότι το περιστατικό δεν είναι ήσσονος σημασίας και απαιτείται η λήψη περαιτέρω μέτρων ως προς το δράστη,
 • διαπιστώσει ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι υπότροπος, ή
 • κρίνει ότι δεν είναι σε θέση να μεσολαβήσει για την αποτελεσματική επίλυση του προβλήματος,

υποδεικνύει στον καταγγέλλοντα να υποβάλει επίσημη επώνυμη, σύμφωνα και με τα παρακάτω, καταγγελία. Στην τελευταία περίπτωση, η μη υποβολή επίσημης καταγγελίας εκ μέρους του παθόντα θεωρείται ανάκληση της άτυπης καταγγελίας.

2.2. Επίσημη καταγγελία

Επίσημη καταγγελία είναι δυνατό να υποβληθεί μόνο εγγράφως και επωνύμως σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2.2.2 ενώ, για τη διερεύνησή της εμπλέκονται τα αρμόδια όργανα ως περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.1.

2.2.1.      Αρμόδια όργανα

Τα όργανα διαχείρισης επισήμων καταγγελιών είναι, αναλόγως της ιδιότητας του φερόμενου ως δράστη του περιστατικού βίας και παρενόχλησης, τα εξής:

Η Επιτροπή Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών, η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση και διερεύνηση περιστατικών βίας και παρενόχλησης και αποτελείται από:

-τον/την Δικηγόρο της εταιρείας ως Πρόεδρο,

– τον/την Human Resources Specialist της εταιρείας ως μέλος,

-την/την Human Resources Genaralist της εταιρείας ως μέλος, ο οποίος ασκεί και καθήκοντα γραμματέα.

Σε περίπτωση που συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο ενός από τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών, το ως άνω πρόσωπο – μέλος της Επιτροπής αντικαθίσταται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΛΕΒΑ.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον δύο (2) μέλη της, εκ των οποίων ένα (1) είναι ο Πρόεδρος. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Εξετάζει το παραδεκτό των καταγγελιών που έρχονται σε γνώση τους από όλους τους θεσπισμένους διαύλους εσωτερικών καταγγελιών της ΚΛΕΒΑ,
 • διερευνά τις καταγγελίες ή φροντίζει για τη διερεύνησή τους μέσω εξουσιοδοτημένων στελεχών ή εξωτερικών συμβούλων,
 • επικοινωνεί με τον καταγγέλλοντα και τον καταγγελλόμενο, εφόσον χρειαστεί,
 • λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που εμπλέκονται στις καταγγελίες,
 • εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα τη λήψη κατάλληλων μέτρων, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις ή απαράδεκτες συμπεριφορές σύμφωνα με την παρ. 3.4 της παρούσας πολιτικής.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών τηρεί Αρχείο των επίσημων καταγγελιών που έχουν υποβληθεί, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2.2.2.      Υποβολή Επίσημων Καταγγελιών

Κάθε επίσημη επώνυμη καταγγελία θα πρέπει προκειμένου να θεωρείται έγκυρη, να υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω των ακόλουθων διαύλων:

 • Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mspanou@kleva.gr, διαχειριστής της οποίας είναι ο/η Human Resources Genaralist της εταιρείας – Γραμματέας της Επιτροπής Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών .
 • Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση της έδρας της ΚΛΕΒΑ, με συστημένη, απόρρητη επιστολή προς «τον/την Human Resources Genaralist της εταιρείας – Γραμματέα της Επιτροπής Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών».
 • Με υποβολή έγγραφης καταγγελίας, απευθείας στον/στην Human Resources Genaralist της εταιρείας – Γραμματέα της Επιτροπής Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών.

 

Γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες για την υποβολή των επισήμων εσωτερικών καταγγελιών έχουν ως εξής:

 • η επίσημη καταγγελία θα πρέπει να γίνεται εγγράφως και επώνυμα,
 • η καταγγελία θα πρέπει να γίνεται με καλή πίστη και χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μόλις το περιστατικό βίας ή παρενόχλησης γίνει αντιληπτό,
 • η καταγγελία θα πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη και να περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η διερεύνησή της,
 • η καταγγελία θα πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του ατόμου (ή των ατόμων) το οποίο ενδέχεται να διενήργησε πράξη βίας ή παρενόχλησης, την ημερομηνία/χρονική περίοδο και τόπο όπου έλαβε χώρα η πράξη, το είδος της πράξης και όσο το δυνατόν πιο αναλυτική περιγραφή της,
 • δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών (υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου) και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες που δεν σχετίζονται με την πράξη βίας ή παρενόχλησης δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην καταγγελία[1],
 • ο καταγγέλλων θα πρέπει να είναι διαθέσιμος να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον του ζητηθούν,
 • καταγγελίες για περιστατικά τα οποία αποτελούν ήδη κατά το χρόνο υποβολής αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης θα καταγράφονται, αλλά δεν θα εξετάζονται.

 

[1] Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών θεωρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Κανονισμού 2016/679, δεδομένα τα οποία αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

3.       Διαδικασία Διερεύνησης Καταγγελιών

3.1. Διερεύνηση καταγγελιών

Κάθε καταγγελία θα αντιμετωπίζεται από την Επιτροπή Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών με τη δέουσα προσοχή. Η καταγγελία διαβιβάζεται στην  Επιτροπή Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών από την/την Genaralist Human Resources της εταιρείας – Γραμματέα της Επιτροπής Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών, αμέσως μετά την παραλαβή της, προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα για τα περιστατικά που περιέχονται σε αυτή στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Όπου κρίνεται απαραίτητο και ανάλογα με το περιεχόμενο της καταγγελίας, η Επιτροπή Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών μπορεί να ζητά και να λαμβάνει επιπλέον υποστήριξη από άλλα στελέχη της ΚΛΕΒΑ, καθώς και από εξωτερικούς συμβούλους.

Η έρευνα ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δυο (2) μηνών.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών ενημερώνει, εφόσον αυτό ζητηθεί, τον καταγγέλλοντα για την παραλαβή της καταγγελίας το αργότερο εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της, καθώς και – σε κάθε περίπτωση – για το αποτέλεσμα της διερεύνησης, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ολοκλήρωσή της. Η ενημέρωση του καταγγέλλοντος γίνεται πάντοτε εγγράφως (συμπεριλαμβανομένου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών, ή από ανάλογα εξουσιοδοτημένο για την περίπτωση αυτή μέλος της Επιτροπής. Μοναδική εξαίρεση στα περί έγγραφης ενημέρωσης του καταγγέλλοντος για την έκβαση της διερεύνησης αποτελεί η περίπτωση όπου ο καταγγέλλων δηλώνει στην καταγγελία ότι δεν επιθυμεί έγγραφη ενημέρωση.

Ο καταγγέλλων μπορεί, κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, να ανακαλέσει την καταγγελία. Ανάκληση μπορεί να λάβει χώρα μόνο εγγράφως (συμπεριλαμβανομένου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο για τη διερεύνηση της καταγγελίας μπορεί σε κάθε περίπτωση να αποφασίσει τη συνέχιση της διερεύνησης, ιδίως σε περιπτώσεις καταγγελιών για σοβαρά περιστατικά τα οποία, κατά την κρίση της ΚΛΕΒΑ, πρέπει να αντιμετωπιστούν ανεξαρτήτως της βούλησης του καταγγέλλοντα ή εφόσον από τα στοιχεία προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι η καταγγελία ήταν (ή ενδέχεται να ήταν) κακόβουλη.

3.2 Προστασία ατόμων που υποβάλλουν καταγγελία αλλά και ατόμων που περιλαμβάνονται σε καταγγελίες

Η ΚΛΕΒΑ προστατεύει τόσο τα άτομα που υποβάλλουν καταγγελία όσο και τα άτομα τα οποία περιλαμβάνονται σε καταγγελίες. Η διερεύνηση πραγματοποιείται με αμεροληψία, με πλήρη εχεμύθεια και τηρώντας το απόρρητο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, κατά το μέτρο του δυνατού, προκειμένου να αποφεύγεται τόσο ο στιγματισμός όσο και η «θυματοποίηση» ατόμων.

Τα άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στις καταγγελίες έχουν το δικαίωμα να ενημερωθούν άμεσα για το παράπτωμα για το οποίο κατηγορούνται και για τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τα περιλαμβανόμενα στις καταγγελίες δεδομένα. Ωστόσο, εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ότι η παραπάνω ενημέρωση θα μπορούσε να παρακωλύσει τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων, η ενημέρωση των ατόμων που περιλαμβάνονται στην καταγγελία μπορεί να αναβληθεί μέχρις ότου πάψει να υφίσταται αυτός ο κίνδυνος, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών.

Αντίστοιχα, η ΚΛΕΒΑ προστατεύει κάθε πρόσωπο που καλόπιστα καταγγέλλει περιστατικά βίας και παρενόχλησης. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται ρητά κάθε είδους αρνητική συμπεριφορά σε βάρος οποιουδήποτε έχει πραγματοποιήσει εσωτερική καταγγελία, ακόμα και εάν η καταγγελία του αποδειχθεί, εκ των υστέρων, εσφαλμένη.

Συγκεκριμένα, η ΚΛΕΒΑ διασφαλίζει τη μη ύπαρξη αντιποίνων στην περίπτωση που οποιοσδήποτε καλόπιστα καταγγείλει περιστατικά βίας και παρενόχλησης, ενώ δεσμεύεται ότι τα πρόσωπα που έχουν υποβάλει εσωτερική καταγγελία δεν θα υποστούν παρενόχληση ή περιθωριοποίηση, εκφοβισμό ή απειλές και άδικη μεταχείριση ως αποτέλεσμα της καταγγελίας τους, (π.χ. απόλυση, αβάσιμη αρνητική αξιολόγηση, μη παροχή αδείας, αποκλεισμό από εκπαιδευτικά σεμινάρια, κ.ο.κ.). Επιπλέον, σε περίπτωση που ο καταγγέλλων εκφράσει επιθυμία να του παρασχεθεί ειδική προστασία από τυχόν αντίποινα (π.χ. μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή αλλαγή ωραρίου απασχόλησης), η ΚΛΕΒΑ θα εξετάζει, μέσω της Επιτροπής Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών, τη δυνατότητα ικανοποίησης του σχετικού αιτήματος, εντός των εκάστοτε υφιστάμενων δυνατοτήτων της.

Αντίστοιχα, δεν επιτρέπεται βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας ως αποτέλεσμα της καταγγελίας (π.χ. διαθεσιμότητα, υποβιβασμός ή στέρηση προαγωγής, μείωση μισθού, αλλαγή τόπου εργασίας, μετακίνηση, διαφοροποίηση καθηκόντων, μεταβολή ωραρίου εργασίας κ.λπ.), εκτός εάν η μεταβολή αυτή (π.χ. μεταβολή τόπου ή χρόνου παροχής της εργασίας) αποσκοπεί στην προστασία του καταγγέλλοντος.

Επιπλέον, το ίδιο επίπεδο προστασίας ισχύει και για τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τους καταγγέλλοντες και θα μπορούσαν να υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο, όπως συνάδελφοι ή συγγενείς των καταγγελλόντων.

Τέλος, σε περίπτωση που ο καταγγέλλων είναι εξωτερικός συνεργάτης ή μέλος του προσωπικού εξωτερικού συνεργάτη, η πρόωρη διακοπή ή ακύρωση της σύμβασής του με την ΚΛΕΒΑ ως αποτέλεσμα της καταγγελίας δεν επιτρέπεται.

Εφόσον πάντως διαπιστώνεται – κατά την τεκμηριωμένη κρίση της Επιτροπής Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών – κακόβουλη εσωτερική καταγγελία, η παραπάνω προστασία παύει να παρέχεται.

3.3. Αναφορά πράξεων που συνιστούν αντίποινα

Οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στον/την Human Resources Genaralist της εταιρείας- Γραμματέα της Επιτροπής Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών  μέσω των παραπάνω Διαύλων Επικοινωνίας, ο οποίος και θα διαβιβάζει τη σχετική αναφορά στην Επιτροπή Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών.  Η Επιτροπή Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών με τη σειρά της θα διερευνά το θέμα και θα προτείνει τη λήψη μέτρων για την επίλυσή του. Αν από την έρευνα προκύψει ότι πράγματι υπήρξαν αντίποινα, θα λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέτρο σε βάρος αυτού που τα διέπραξε, ενώ το βάρος της απόδειξης ότι οι ενέργειές του δεν σχετίζονται με την καταγγελία στην οποία προέβη ο καταγγέλλων έχει αυτός ο οποίος κατηγορείται ότι διέπραξε τα αντίποινα (αντιστροφή βάρους απόδειξης). Σε κάθε περίπτωση η ΚΛΕΒΑ δεσμεύεται ότι τηρεί την υποχρέωση απαγόρευσης αντιποίνων σύμφωνα με το άρθρ. 13 του Ν. 4808/2021 και με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

3.4. Συνέπειες επί διαπίστωσης απαράδεκτων συμπεριφορών ή παραβάσεων

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η Επιτροπή Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών προτείνει προς τα αρμόδια όργανα της ΚΛΕΒΑ (τον νόμιμο εκπρόσωπο της ΚΛΕΒΑ ή τα αρμόδια όργανα για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του  23 του Κανονισμού Εργασίας της ΚΛΕΒΑ) διορθωτικές, πειθαρχικές ή/και άλλες ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

 • σύσταση συμμόρφωσης,
 • μεταβολή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής της εργασίας του δράστη,
 • πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εργασίας. Ειδικότερα, οποιαδήποτε συμπεριφορά εμπίπτει στην έννοια της βίας και της παρενόχλησης σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και την Πολιτική κατά της Βίας και της Παρενόχλησης της ΚΛΕΒΑ συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 21 του εγκεκριμένου Κανονισμού Εργασίας της ΚΛΕΒΑ και τιμωρείται σύμφωνα με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρ. 22 και σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρ. 23-25 του ως άνω Κανονισμού.
 • καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας του δράστη με την ΚΛΕΒΑ,
 • δικαστικές ενέργειες (αστικής ή/και ποινικής φύσης) σε βάρος του δράστη.

Σε περίπτωση που ο δράστης πράξης βίας ή/και παρενόχλησης είναι πρόσωπο το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του στους χώρους της ΚΛΕΒΑ σε εκπλήρωση σύμβασης έργου που έχει συνάψει η τελευταία με τον εργοδότη τους, η ΚΛΕΒΑ δύναται να ζητήσει από τον εργοδότη του την οριστική απομάκρυνσή του από τους χώρους της. Μη ικανοποίηση, εντός εύλογου χρόνου του αιτήματος της ΚΛΕΒΑ από τον εργοδότη του δράστη, θα αποτελεί σπουδαίο λόγο αζήμιας καταγγελίας από πλευράς της ΚΛΕΒΑ της σύμβασης που συνδέει τα δύο μέρη.

3.5. Κακόβουλες καταγγελίες

Εάν μια καταγγελία τεκμηριωμένα αποδειχθεί κακόβουλη, εφόσον ο καταγγελλόμενος το αιτηθεί, μπορεί να ενημερωθεί για την ταυτότητα του καταγγέλλοντος προκειμένου να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.

Καταγγελίες οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι τεκμηριωμένα κακόβουλες θα ερευνώνται περαιτέρω κατά την κρίση της ΚΛΕΒΑ, τόσο ως προς τα κίνητρα, όσο και ως προς τους εμπλεκομένους, προκειμένου να αποκαθίσταται η τάξη με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

4. Εμπιστευτικότητα – Ανωνυμία

Η ΚΛΕΒΑ δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να προστατεύσει την ταυτότητα τόσο του καταγγέλλοντος όσο και των ατόμων που περιλαμβάνονται στις καταγγελίες, και θα χειριστεί κάθε υπόθεση με πλήρη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.

Η ταυτότητα του καταγγέλλοντος δεν θα αποκαλύπτεται σε κανέναν άλλον πέρα από τα εξουσιοδοτημένα άτομα που είναι αρμόδια να λαμβάνουν, να παρακολουθούν και να διερευνούν τις καταγγελίες, δηλαδή τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών και τους τυχόν εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους ή/και άλλα στελέχη της ΚΛΕΒΑ, που έχουν κληθεί ειδικά για τη διερεύνηση συγκεκριμένου περιστατικού.

Κατ’ εξαίρεση, η ταυτότητα του καταγγέλλοντος θα αποκαλύπτεται εάν (εναλλακτικά):

 • συναινεί ο καταγγέλλων για την αποκάλυψη της ταυτότητας του,
 • απαιτείται από τον νόμο η αποκάλυψη της ταυτότητας του καταγγέλλοντος,
 • η καταγγελία εμπεριέχει αποδεδειγμένα δόλο και έχει χαρακτηρισθεί ως κακόβουλη,
 • η αποκάλυψη της ταυτότητας θεωρείται αναγκαία για την πρόληψη ή τη μείωση απειλής για την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού της ΚΛΕΒΑ.

 

5. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό την παρούσα Πολιτική πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα όλων των εμπλεκομένων προστατεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με την εκάστοτε καταγγελία και με μόνο σκοπό να εξακριβωθεί η βασιμότητα ή μη της καταγγελίας και να διερευνηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών και άλλα δεδομένα που δεν σχετίζονται άμεσα με την καταγγελία δεν λαμβάνονται υπόψη και διαγράφονται.

Η ΚΛΕΒΑ  λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις καταγγελίες μπορούν να έχουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση και διερεύνηση του περιστατικού, δηλαδή τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών, καθώς και τυχόν εξειδικευμένοι εξωτερικοί σύμβουλοι ή/και άλλα στελέχη της ΚΛΕΒΑ, που έχουν κληθεί ειδικά για τη διερεύνηση συγκεκριμένου περιστατικού.

Τα δεδομένα διαγράφονται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση της έρευνας που ξεκίνησε με βάση την καταγγελία – η ΚΛΕΒΑ διατηρεί το δικαίωμα τήρησης σχετικού αρχείου για στατιστικούς σκοπούς, για σκοπούς εκτίμησης κινδύνου, για την ενημέρωση των εποπτικών, ρυθμιστικών, δικαστικών ή άλλων σχετικών Αρχών, ή για την επίλυση μελλοντικών διαφορών, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία αλλά και την επιχειρησιακή της πρακτική.

 

6. Ενημέρωση για την Πολιτική Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών – Συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές

Η ΚΛΕΒΑ διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής. Η ενημέρωση, πέραν της ανάρτησης στους πίνακες ανακοινώσεων στις εγκαταστάσεις της ΚΛΕΒΑ, θα πραγματοποιείται μέσω της αποστολής ενημερωτικού υλικού, email ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Επιπλέον, η ΚΛΕΒΑ θα μεριμνήσει ώστε όλοι οι υφιστάμενοι και μελλοντικοί εξωτερικοί συνεργάτες να δεσμεύονται να προβαίνουν σε αντίστοιχη ενημέρωσή τους αλλά και του προσωπικού τους σχετικά με την συγκεκριμένη Πολιτική. Η εν λόγω ενημέρωση θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις και με τη βοήθεια υλικού που θα τους παράσχει η ΚΛΕΒΑ και με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως email, αποστολή ενημερωτικού υλικού κ.α.

Η ΚΛΕΒΑ διασφαλίζει τη συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες εποπτικές, διοικητικές και δικαστικές Αρχές, εφόσον ζητηθεί.